Organizing Committee

Co-chairs

Kotyukov M.M.    Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation
Sergeev A.M.      President of the Russian Academy of Sciences
Kirillov V. V.         Vice governor of Saint Petersburg

Deputy Chairs

Kropachev N.M.    Rector of St. Petersburg state University
Trubnikov G.V.      First Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation, Full Member of RAS
Khohlov A.R.        Vice-president of RAS, Full Member of RAS
Tsivadze A.Yu.      Full Member of RAS, President of Mendeleev Russian Chemical Society

Members of the Organizing Committee

Aldoshin S.M.
Aloshin N. P.
Buznik V.M.
Guryev  А.А.
Egorov M.P.
Eremenko I.L.
Zolotov Yu.A.
Ivanov V.P.
Kablov E.N. 
Kozlov А.Yu.
Krasnikov G.Ya.    
Kuznetsov N.T.    
Kukushkin V.Yu. 
Leontyev L.I. 
Litvinenko V.S.
Lunin V.V.
Maksimov A.S.
Mirimskiy М.G. 
Moiseev I.I.  
Muzafarov A.M.
Myasoedov B.F.  
Nefedov O.M.
Novakov I.A.
Panchenko V.Ya.
Parmon V.N. 
Piotrovsky M.B.   
Rudskoy А.I.      
Rusanov A.I.    
Sagdeev R.Z.     
Sergienko V.I.     
Sinyashin O.G.      
Solntsev К. А.      
Sutyaginsky М. А.    
Tarasova N.P.
Khlunov A.         
Charushin V.N.        
Chupakhin O.N.     
Shevchenko V.Ya.
Shevchik A.P.    
Yarullin R.S.
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
General Director of PJSC "PhosAgro”
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
President of Russian Chemists Union
Full Member of RAS
Managing Director of PJSC "SIBUR holding”
Full Member of RAS, General director of Molecular Electronics Research Institute 
Full Member of RAS
Corresponding member of RAS
Full Member of RAS
Rector of Saint Petersburg Mining University
Full Member of RAS
Chairman of the Science High School Committee in Saint Petersburg
Chairman of the Board of Directors of of the Group of Companies NIKOCHEM
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS, Director of the State Hermitage Museum
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Chairman of the Board of Directors GC "Titan"
Corresponding Member of RAS
Russian Science Foundation
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Full Member of RAS
Rector of Saint Petersburg State Institute of Technology
General Director of OAO "Tatneftekhiminvest-holding"

Scientific Secretary

Gorbunova Yu.G.    Corresponding member of RAS